Category: Classic Rock

8 thoughts on “ Brechdannau Tywod - Datblygu - Bootleg Harlow/Aberystwyth/Bangor (Cassette)

  1. Prif ffocws y KTP oedd datblygu cyfieithu peirianyddol parth-benodol rhwng Saesneg a Chymraeg, gan ddefnyddio archif fawr Cymen o ddogfennau wedi’u cyfieithu fel data hyfforddi. Dyddiad cyhoeddi: 8 Tachwedd Symposiwm Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor, 18 Medi,
  2. Rhaglen LEAD Cymru'n cefnogi twf busnesau Cymru. Yn ôl ymchwil a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth, 30 Hydref), mae LEAD Cymru, Project a leolir yn rhannol yn Ysgol Busnes Prifygsol Bangor mewn sefyllfa dda i chwarae rôl arweiniol wrth gefnogi twf busnesau Cymru.. Mae Arwain Busnesau Bach Cymru: Rhaglen LEAD Cymru , adroddiad ymchwil sy'n ystyried dwy flynedd gyntaf rhaglen datblygu.
  3. Prifysgol Bangor yw’r unig ganolfan yn y Deyrnas Unedig sydd â thrwydded i wneud hyn. Cafodd y rhaglen wrth-fwlio, KiVa, ei datblygu a’i gwerthuso yn y Ffindir a chafodd gefnogaeth ariannol helaeth gan y llywodraeth yno. Profwyd bod y rhaglen yn lleihau nifer yr achosion o fwlio mewn ysgolion yno - ac mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu ei.
  4. • datblygu gallu ymchwil a chefnogi datblygu addysgeg o fewn yr ysgol trwy gysylltiadau â sefydliadau addysg uwch • dyfnhau dealltwriaeth o'r Safonau Proffesiynol Newydd ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth • datblygu a chryfhau ymhellach sgiliau mentora a hyfforddi.
  5. Bootleg Betsy – fanzine written & produced independantly in Aberystwyth by Caroline Ryder & Stuart Ekers with contributions from Andy Regan and others. 1st issue (May02) feat interviews with Hot Puppies, Petrol Monkey, Seven Words, & Pagan Wanderer Lu. Plus humourous & subversive features.
  6. Mae gan Fanc Datblygu Cymru (Banc Datblygu Cymru ccc) dri is-gwmni sy'n cael eu hawdurdodi a'u rheoleiddio gan yr AYA. Sylwer nad yw Banc Datblygu Cymru ccc nac unrhyw un o'i is-gwmnïau yn sefydliadau bancio ac nid ydynt yn gweithredu fel y cyfryw. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw un o endidau'r grŵp yn gallu derbyn dyddodion gan y cyhoedd.
  7. 8 Datblygu cwmnïau cydweithredol yn sector bwyd-amaeth Cymru Y potensial yw datblygu cadwyn gyflenwi gefnogol rhwng rhaglenni er mwyn sicrhau bod cydweithredu, yn ogystal â datblygu cwmnïau cydweithredol, yn cael eu hystyried ochr yn ochr â strwythurau busnes ffurfiol ac anffurfiol eraill. Argymhelliad 3 Bod Canolfan Cydweithredol Cymru yn.
  8. Chwedlau Tylwyth Teg Chwedlau Tylwyth Teg Adnoddau Cefnogi Techniquest. Stryd Stuart Caerdydd. CF10 5BW F: 20 tingmandtocandnocugardcodacwindbarre.coinfo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *